Finances

Prestem serveis tant de Consultoria ( anàlisi, solucions ) com Consultoria executiva, o ens fem càrrec de dur a terme l’execució dels plans d’acció.

Diagnòstic Econòmic financer de l`empresa

Evolució, Avaluació i anàlisi dels estats financers

Mitjançant lestudi dels aspectos claus de la seva empresa, estarem en disposció de definir les sol.lucions més adequades par a assolir els objectius proposats.

En aquest procés és esencial tenir una molt bona comunicación per a la consequent implementació del pla d’accions de la manera més óptima.

– Finançament del Circulant

– Capitalització de l`empresa

– Rendiment i rendibilitat

– Anàlisi de marges per producte/canal/client

Definir les solucions apropiades per l`empresa basades en el diagnòstic previ.

 • Pla d’accions: Definint l’horitzó temporal de les mesures i acompanyant a l’empresa durant aquets període.
 • Anàlisi de les necessitats financeres per empreses amb plans de creixement a curt termini.

Definir les solucions apropiades per l`empresa basades en el diagnòstic previ

 • Pla d’accions: Definint l’horitzó temporal de les mesures i acompanyant a l’empresa durant aquets període.
 • Anàlisi de les necessitats financeres per empreses amb plans de creixement a curt termini.

Elaboració i implantació de sistemes de gestió pressupostària

 • Necessitat de trobar el sistema més adient per l’empresa, de fàcil seguiment i que permeti en tot moment.
 • Anàlisi de les desviacions respecte pressupost inicial.
 • Sistema de roll out que ens permeti anat ajustant el pressupost inicial en base a les noves circumstàncies que l`empresa vagi enfrontant i de les desviacions que vagin sorgint.
 • Plans de mesures per intentar tancar el gap pressupostari.

Elaboració i implantació de sistemes de control de gestió i reporting amb les següents característiques

 • Que vagi més enllà de les pures magnituds financeres
 • Indicadors clau que es volen controlar: Financers, logístics, qualitat..
 • Preparar una matriu on es puguin visualitzar tots els indicadors clau de l`empresa, incorporant els seus valors actuals i els objectius previstos.

Valoració de projectes d’inversió

 • Noves màquines/nous productes/nous canals
 • El finançament d’aquests projectes
 • Avaluació de la rendibilitat
 • Comparació entre diferents projectes : quin dona més Valor a l`accionista en l’horitzó temporal determinat.

Anàlisi detallat dels processos interns de l’empresa

 • Són processos robustos que asseguren els actius de l`empresa en tota la cadena?
 • Estan definits tots els que són?
 • Estalvi de temps i de diners si els redefinim o els redissenyem?
 • Es segueixen els processos i procediments establerts? ( auditoria Interna)
 • Compleixen els estàndards per evitar fraus? Segregació de funcions, signatures mancomunades, despeses de viatge, pagaments a externs…

Processos de reestructuració i reconversió empresarial

Executat amb un complet equip de professionals des d`economistes a advocats.

Les empreses tenen una vida més llarga que la seva organització. Organitzacions basades en producte, actius i mercat, acostumen en el decurs dels temps quedar obsoletes, al quedar obsoleta l’estructura anteriorment esmentada

Augments esperats de productivitat i rendibilitat via re-organitzacions.

Interim management

L’interim management és la provisió eventual de recursos i gestors per a un període determinat de transició, crisi o canvi organitzacional.

Concebut com a un pla a curt termini, ens ha de permetre aplicar els matisos necessaris als vostres processos i equips, per a una transició fluida i en pro dels objectius de l’empresa.

Serà la nostra perspectiva externa i experimentada la que ens permeti una millora real i sostenible en el temps.

Gestiò contable

Podem  fer per a vostè la gestió comptable de la seva companyia ( Comptabilitat, Proveïdors, Clients, ….) i la gestió dels impostos relatius a la seva activitat: IVA, IRPF, IS.

Aquesta gestió comptable combinada amb una adequada assessoria i gestió financera pot potenciar de forma evident el seu negoci, permetent-l`hi alliberar esforços per la seva activitat principal.

Serveis d’internacionalització d’empresa Llatinoamèrica

 • Localització
 • Tràmits
 • Anàlisi de projectes
 • Finances