Àrea laboral

Disposem d’un equip de professionals dedicats específicament a atendre les qüestions que afecten l’àrea laboral del dret: Els agents socials implicats en la contractació laboral i la solució de conflictes, mitjançant assessorament previ i l’aplicació de les decisions preses.

Des del nostre bufet d’advocats de Barcelona podem ajudar-vos en les següents matèries de l’àrea laboral:

ASSESSORAMENT EN CONTRACTACIÓ LABORAL

 • Contractes de treball, clàusules especials i clàusules de blindatge
 • Mobilitat geogràfica i funcional, i modificacions substancials de les condicions de treball
 • Jornades, vacances, permisos i llicències
 • Extinció de contractes
 • Alta direcció, representants de comerç i esportistes professionals
 • Contractació laboral d’estrangers (comunitaris i extracomunitaris)

RECURSOS HUMANS

 • Sistemes retributius
 • Plans de pensions i de previsió social
 • Manuals sobre polítiques i protocols de conducta
 • Prevenció de riscos laborals
 • Formació personalitzada a l’empresa

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

 • Pactes i convenis col•lectius
 • Expedients de regulació d’ocupació, de suspensió o reducció de jornada, i d’acomiadaments col•lectius
 • Mobilitat geogràfica i funcional
 • Gestió de la vaga i altres conflictes
 • Gestió de locaut
 • Relació amb els sindicats
 • Modificació substancial de les condicions de treball

REORGANITZACIONS SOCIETÀRIES I DESCENTRALITZACIÓ PRODUCTIVA

 • Auditoria laboral i de la Seguretat Social
 • Successió i subrogació de l’empresa
 • Contractes i subcontractes, externalització (outsourcing)

ARBITRATGES I LITIGIS EN L’ORDRE JURISDICCIONAL SOCIAL

 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes
 • Acomiadaments i sancions
 • Defensa i representació en judici en conflictes individuals plantejats durant la vigència o després de l’extinció de la relació laboral
 • Conflictes col•lectius
 • Recursos de suplicació i de cassació
 • Recursos d’empar

PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS

 • Assistència davant la Inspecció de Treball
 • Procediments sancionadors
 • Accidents de treball
 • Liquidació de deutes a la Seguretat Social
 • Recursos contenciosos administratius

SEGURETAT SOCIAL I SISTEMES DE PREVISIÓ

 • Subvencions i bonificacions per a la contractació
 • Assessorament sobre els règims de la Seguretat Social aplicables
 • Assessorament en matèria de cotització
 • Tramitació de recursos administratius i contenciosos derivats d’actes de liquidació i/o infraccions promogudes per la Inspecció de Treball
 • Elaboració de plans de pensions en l’àmbit empresarial
 • Modificacions de compromisos per pensions en l’àmbit de la negociació col•lectiva
 • Defensa jurídica en les reclamacions derivades de la previsió social empresarial

ADMINISTRATIU LABORAL

 • Confecció de nòmines
 • Cotització a la Seguretat Social
 • Altes i baixes
 • Tramitació d’incidències de la Inspecció de Treball
 • Elaboració de contractes de treball
 • Càlcul de pensions
 • Liquidacions i quitances
 • Certificats d’empresa
 • Certificats de renda
 • Càlcul de pensions de la Seguretat Social

FORMACIÓ D’EMPRESES EN L’ÀMBIT LABORAL

El despatx ofereix la possibilitat d’impartir sessions de formació i informació, per a les empreses que ho requereixin, sobre aspectes existents o nous en matèria laboral, recursos humans i prevenció de riscos. Aquest camp s’adreça específicament als departaments de recursos humans de les empreses.