Compliance

Què és el Compliance o Compliment legal?

Consisteix en establir unes polítiques i procediments adequats i suficients per a garantir que una empresa, inclosos, directius, empleats i agents vinculats compleixen el marc normatiu aplicable.

Dintre del marc normatiu si han de considerar a més de les normes legals, com lleis i reglaments, les polítiques internes, els compromisos amb clients, proveïdors i tercers, y especialment els codis ètics que l`empresa s’hagi compromès a respectar, ja que existeixen multitud de casos en els que una actuació pot ser legal, però no ,ètica.

Quin abast té el Compliment legal?

 • Privacitat
 • Dret de la competència
 • Prevenció penal (prevenció corrupció, blanqueig de capitals)
 • Protecció de consumidors i usuaris
 • Normativa mediambiental
 • Compliment fiscal
 • Compliment regulatori
 • Compliment laboral

El sistema de Compliance s`implantarà proporcionalment a la dimensió i recursos de cada organització.

La Responsabilitat Penal de les persones jurídiques

La reforma del codi penal de l`any 2010, va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Les persones jurídiques es converteixen en penalment responsables dels delictes comesos en el seu nom o pel seu compte pels seus representants legals i administradors, però també per aquells que estant sotmesos a la seva autoritat hagin pogut realitzar aquests fets per no haver-se exercit sobre ells l`adequat control.

Qualsevol actuació delictiva comesa en el si de l`empresa o per tercers ( clients , proveïdors i Serveis externs contractats) amb qui es relacioni per la seva activitat empresarial, derivaria en responsabilitat civil i fins i tot penal.

Com evitar-ho?

 Amb la implantació del compliance, que:

 • Pot ser eximent de responsabilitat si està implantat abans de la comissió dels fets.
 • Pot ser atenuant si s`està implantant en el moment de la comissió dels fets, o es va implantar posteriorment
 • El compliance és l`exercici de l`exigència legal sobre els deures de supervisió i vigilància i control l`activitat empresarial.
 • Constitueix una activitat preventiva d`il·lícits i lícits penals i comporta la implantació de mesures preventives, correctives , de formació i de sistemes operatius, així com del seguiment posterior.

Amb aquesta reforma el Compliance és pràcticament obligatori per a poder eludir la responsabilitat penal que es pugui produir.

Com es duu a terme el Compliance?

 • Tone of the top: Compromís i suport de la màxima direcció.
 • Definició d`Un Codi Ètic a l`organització
 • Definir els objectius de compliment
 • Realització d`una anàlisi de riscos ( Risk assessment de compliment legal i penal).
 • Controls del Compliment
 • Reporting del Compliment
 • Plans d`accions i seguiment
 • Documentació del model
 • Certificació o auditoria del model