Aplicació de la llei Beckham

IMPOST SOBRE LA RENDA PER ALS NO RESIDENTS O LLEI BECKHAM

Amb efecte des de l’1 de gener de 2015, la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre les persones físiques, el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries, introdueix importants canvis en el règim especial de desplaçats (Llei Beckham) previst a l’article 93 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol optin per tributar en l’IRNR en l’exercici en què té lloc el canvi de residència i els cinc següents.

El contribuent ha de complir les condicions següents:

Que no hagi estat resident a Espanya durant els deu anys anteriors a aquell en què té lloc el desplaçament a territori espanyol.

Que el desplaçament a Espanya estigui motivat per alguna de les circumstàncies següents:

  1. Com a conseqüència d’un contracte de treball. S’entendrà complerta aquesta condició quan s’iniciï la relació laboral ordinària o estatutària amb un ocupador a Espanya, o quan el desplaçament sigui ordenat per l’ocupador i existeixi una carta de desplaçament d’aquest.
  2. Com a conseqüència de l’adquisició de la condició d’administrador d’una entitat en el capital de la qual no participi o, tot i participar-hi, no tingui un control efectiu de la societat.

Que no obtingui rendes que es qualificarien com a obtingudes mitjançant un establiment situat en territori espanyol.

L’aplicació d’aquest règim especial implicarà, en els termes que s’estableixin, la determinació de deute tributari de l’IRPF d’acord amb les normes establertes a la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques de no residents, amb les especialitats següents:

  1. La totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel contribuent durant l’aplicació del règim especial s’entendran obtinguts en territori espanyol.
  2. A efecte de la liquidació de l’impost, es gravaran acumuladament les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol durant l’any natural, sense que sigui possible cap compensació entre elles.
  3. La base liquidable estarà formada per la totalitat de les rendes a les quals es refereix l’apartat anterior.
  4. i. Es gravaran separadament els dividends, els interessos i els guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials i la resta de les rendes, d’acord amb l’escala corresponent a les rendes d’estalvi, és a dir:

 FIns 6.000€ el 20%
De 6.001€ a 49.999€ el 22%
Més de 50.000€ el 24%

     v. No s’aplicaran les exempcions previstes a la normativa de no residents.

Per determinar la quota íntegra per rendiments del treball:

S’aplicaran els tipus següents a la base liquidable:

Fins a 600.000 €, el 24 %.
Més de 600.001 €, el 47 %.

Article 93. Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats en territori espanyol.

1. Les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol podran optar per tributar per l’IRNR, amb les regles especials previstes a l’apartat 2 d’aquest article, mantenint la condició de contribuents per l’IRPF, durant el període impositiu en què tingui lloc el canvi de residència i els cinc períodes impositius següents, quan, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, es compleixin les condicions següents:

a) Que no hagin estat residents a Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en què té lloc el desplaçament a territori espanyol.

b) Que el desplaçament a territori espanyol estigui motivat per alguna de les circumstàncies següents:

1ª Com a conseqüència d’un contracte de treball, amb excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals regulada pel Reial decret 1006/1985, de 26 de juny. S’entendrà complerta aquesta condició quan s’iniciï una relació laboral, ordinària o especial diferent de la indicada anteriorment, o estatutària amb un ocupador a Espanya, o quan el desplaçament sigui ordenat per l’ocupador i existeixi una carta de desplaçament d’aquest.

2.ª Com a conseqüència de l’adquisició de la condició d’administrador d’una entitat en el capital de la qual no participi o, en cas contrari, quan aquesta participació no determini la consideració d’entitat vinculada en els termes previstos a l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats.

c) Que no obtinguin rendes que es qualificarien com a obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol. El contribuent que opti per la tributació per l’IRNR quedarà subjecte per obligació real a l’impost sobre el patrimoni. El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques establirà el procediment per a l’exercici de l’opció esmentada en aquest apartat.

 

2. L’aplicació d’aquest règim especial implicarà, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, la determinació del deute tributari de l’IRPF d’acord amb les normes establertes al text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, per a les rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent, amb les especialitats següents:

a) No s’hi aplicarà el que disposen els articles 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 14 del capítol I del text refós esmentat.

b) La totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel contribuent durant l’aplicació del règim especial s’entendran obtinguts en territori espanyol.

c) A efecte de la liquidació de l’impost, es gravaran acumuladament les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol durant l’any natural, sense que sigui possible cap compensació entre elles.

d) La base liquidable estarà formada per la totalitat de les rendes a què es refereix la lletra c anterior, i es distingirà entre les rendes a què es refereix l’article 25.1.f del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, i la resta de rendes.

e) Per determinar la quota íntegra:

1r S’aplicaran a la base liquidable, excepte la part corresponent a les rendes a què es refereix l’article 25.1.f del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, els tipus que s’indiquen a l’escala següent:

Base liquidable

Euros
Tipus aplicable

Percentatge
Fins 600.000 €24
Mes de 600.00,01 €4

2n. S’aplicaran, a la part de la base liquidable corresponent a les rendes a què es refereix l’article 25.1.f del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, els tipus que s’indiquen a l’escala següent:

Part de la base liquidable

Des d’euros
Quota íntegra

Euros
Resta de la base liquidable

Des d’euros
Tipus aplicable

Percentatge
 o 0 6.000 19
6.000,001.14044.00021
50.000,0010.380Més de 44.00013

f) Les retencions i ingressos a compte en concepte de pagaments a compte de l’impost es practicaran, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb la normativa de l’IRNR. No obstant això, el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments del treball serà del 24 %. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural superin els 600.000 euros, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 45 %.

FONT: BOE Nº288, divendres 28 de novembre de 2014; sec. I. Pag 96899

 

Recordi seguir l’actualitat d’advocacia i econòmiques a l’apartat de notícies del seu bufet d’advocats a Barcelona, amb advocats experts en laboral, civil, mercantil, finances i RRHH.

About Luzneyla