Revalorizació de les pensions

Reial decret 1107/2014, de 26 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2015.

Article 40 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) per a l’any 2015.

Article 48 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS).

La quantia màxima de la pensió de jubilació per a l’any 2015 és de 2.560,88 euros mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries, que tampoc no poden superar aquest límit (LPGE 2015, art. 40).

La quantia màxima de la pensió de jubilació compatible amb el treball en els termes previstos a l’article 3 de l’RDL 5/2013 és de 1.280,44 euros mensuals (RD 1107/2014, art. 3.5).

Les quanties mínimes de la pensió de jubilació durant l’any 2015 són les següents (LPGE 2015, art. 45.5, i RD 1107/2014):

 • Per a titulars majors de 65 anys:
 1. 10.960,60 € anuals, amb cònjuge a càrrec
 2. 8.883,00 € anuals, sense cònjuge; unitat econòmica unipersonal
 3. 8.426,60 € anuals, amb cònjuge no a càrrec
 • Per a titulars majors de 65 anys procedents de gran invalidesa:
 1. 16.441,60 € anuals, amb cònjuge a càrrec
 2. 13.325,20 € anuals, sense cònjuge; unitat econòmica unipersonal
 3. 12.640,60 € anuals, amb cònjuge no a càrrec
 • Per a titulars menors de 65 anys:
 1. 10.273,20 € anuals, amb cònjuge a càrrec
 2. 8.309,00 € anuals, sense cònjuge; unitat econòmica independent
 3. 7.851,20 € anuals, amb cònjuge no a càrrec

PENSIONS MÍNIMES 2015

pensions-minimes-2015-bufet-gambus

 

PENSIÓ MÀXIMA 2015

El límit de la pensió pública és el següent:

pensio-maxima-2015-bufet-gambus

 • Mensual: 2.560,88 euros/mes
 • Anual: 35.852,32 euros/any

PERCENTATGE

La quantia de la pensió de jubilació es determina aplicant a la base reguladora un percentatge determinat en funció del temps cotitzat pel treballador o treballadora. A aquesta quantia, a partir de l’01/01/2019, se li aplicarà el factor de sostenibilitat que correspongui a cada moment.

El percentatge d’aplicació ha estat objecte de modificació per la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, que eleva, de 35 a 37 anys, el temps de cotització necessari per accedir al 100 % de la base reguladora de la pensió de jubilació. Els percentatges fixats en la nova redacció de l’article 163 de l’LGSS s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2027, i s’establirà un període transitori dels anys 2013 a 2026 (disp. trans. 21a LGSS).

D’acord amb aquest període transitori, dels anys 2013 a 2019 el percentatge aplicable es calcularà en funció de l’escala següent:

 • Pels primers 15 anys cotitzats, el 50 %
 • Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 163, el 0,21 %
 • Pels 83 mesos següents, el 0,19%

Recordi comptar amb Bufet Gambús sense cap compromís, el seu bufet d’advocats de confiança a Barcelona.

About Luzneyla