Mesures temporals de requalificació professional

MESURES TEMPORALS DE REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
(RDL 1/2011, art. 2 i 3; RDL 1/2013; SPEE RESOLUCIÓ 01-08-2013; RESOLUCIÓ 12214)

Desde el nostre blog de Bufet Gambús, bufet d’advocats a Barcelona, afegim una nova notícies d’advocacia i economia al nostre blog.

Aquesta norma desenvolupa mesures de reinserció i de requalificació professional, i comporta, per a les persones que reuneixin els requisits exigits, la possibilitat de beneficiar-se d’una ajuda econòmica, una vegada esgotada la prestació per atur, durant un termini màxim de sis mesos.

Els aturats que extingeixin per esgotament la prestació o subsidi d’atur tenen dret, temporalment, a una prestació d’atur o extraordinària en les condicions següents:

1. Les mesures que comprèn aquest programa són:

  1. Un itinerari individualitzat i personalitzat d’inserció.
  2. Mesures encaminades a la requalificació i/o reinserció professional.
  3. Una ajuda econòmica d’acompanyament del 75 % de l’IPREM mensual, fins a un màxim de sis mesos. En el cas de tenir a càrrec en el moment de la sol·licitud, almenys, tres membres de la unitat familiar, l’ajuda és equivalent al 85 % de l’IPREM. A aquest efecte, s’entén per familiar a càrrec el cònjuge i/o fills menors de 26 anys, o persones grans amb una discapacitat en grau igual o superior al 33 % o menors acollits, i que no tinguin individualment rendes pròpies o superiors al 75 % de l’SMI en còmput mensual, excloent-ne la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

2. No se’n poden beneficiar les persones que hagin percebut la prestació extraordinària del programa temporal per protecció per atur i inserció, ni les persones que hagin estat o puguin ser beneficiàries del programa de requalificació professional de persones que esgoten la seva protecció per atur (RDL 1/2011), incloent-ne les pròrrogues, ni les que hagin esgotat o puguin tenir dret a la renda activa d’inserció, ni les que hagin esgotat la renda agrària o el subsidi d’atur dels treballadors eventuals agraris.

Recordi que amb Bufet Gambús, el seu bufet d’advocats a Barcelona, compta amb un equip de professionals en economia i dret. Pot posar-se en contacte amb nosaltres des de la secció de contacte de la nostra pàgina.

About Luzneyla